RSS

Kisah Harut dan Marut

17 Jan

Sesungguhnya ketika Adam AS., diturunkan ke bumi, para malaikat berkata, “Wahai Robb, mengapa Engkau menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah padanya, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan Engkau.” Alloh SWT., berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Mereka berkata, “Wahai Robb, kami lebih taat kepada-Mu daripada anak Adam.” Alloh SWT., berfirman kepada para malaikat, “Kemarikanlah oleh kalian dua malaikat, maka Kami akan melihat bagaimana yang akan dilakukan keduanya.” Mereka menjawab, “Wahai Robb kami, mereka adalah Harut dan Marut.” Alloh SWT., berfirman, “Turunlah kamu berdua ke bumi.”

Maka tampillah Zahrah wanita yang sangat cantik menemui mereka berdua, seketika itu juga keduanya meminta agar Zahrah mau digauli oleh mereka. Zahrah berkata, “Tidak, demi Alloh! sebelum kamu berdua mau mengatakan kalimat yang mengandung kemusyrikan ini.” Mereka menjawab, “Tidak, demi Alloh! Selamanya kami tidak akan mempersekutukan Alloh.”

Zahrah pergi dan datang lagi kepada mereka seraya menggendong seorang bayi. Mereka meminta kepada Zahrah agar mau digauli oleh mereka. Zahrah berkata, “Tidak, demi Alloh! Terkecuali kalian mau membunuh bayi ini.” Mereka menjawab, “Tidak, demi Alloh! kami tidak mau membunuhnya.”


Maka Zahrah pergi kemudian kembali lagi kepada mereka dengan membawa segelas khomar. Mereka meminta kepada Zahrah agar mau digauli oleh mereka. Zahrah berkata, “Tidak, demi Alloh! Terkecuali kalian berdua mau meminum khomar ini.” Maka kali ini mereka berdua mau meminum khomar itu dan keduanya mabuk, pada akhirnya mereka berdua menggauli Zahrah dan membunuh bayi itu.

Ketika mereka sadar, Zahrah berkata, “Demi Alloh! Tidak sekali – kali kamu berdua meninggalkan sesuatu yang semula kamu tolak melainkan sekarang kamu telah melakukannya sewaktu kamu sedang mabuk.”


Pada saat itu juga, mereka berdua disuruh memilih antara azab dunia dan azab akhirat. Akhirnya mereka memilih azab di dunia.

(Diketengahkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam kitab Shohihnya melalui Ibnu ‘Umar, namun menurut suatu pendapat disebutkan bahwa hadits ini berpredikat mauquf hanya sampai pada Ka’bul Ahbar. Wallohu A’lam bish Showwab).

Derajat Hadits Harut dan Marut

Hadits ini BATIL. Tidak benar datangnya dari Nabi Shallallahu‘alaihi wasallam. Syaikh Al-Albani berkata: “Hadits ini BATIL” (lihat Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha’ifah I/315 no.170). Syaikh Syu’aib Al-Arnauth dalam ta’liq-nya terhadap Musnad Imam Ahmad berkata: “Isnad hadits ini dhaif (lemah), dan matannya batil” (Musnad Ahmad II/134).

Di dalam sanad hadits ini ada seorang perawi yang bernama Zuhair bin Muhammad At-Tamimiy Al-Marwaziy. Dia tsiqah (orang terpercaya), tapi biasa meriwayatkan hadits yang munkar, seperti hadits Harut dan Marut ini. Selain itu, gurunya yang bernama Musa bin Jubair, dia adalah seorang perawi hadits yang mastur (tidak jelas orangnya atau tidak diketahui jati dirinya). Intinya, hadits ini batil baik sanad, maupun matannya.

Dan hadits ini adalah termasuk berita isra’iliyyat (berita-berita yg datang dari Bani Israil) yang terambil dari Ka’ab Al-Ahbar sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Albaniy dalam Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha’ifah (I/315 no.170).

*****

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa’atnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ” Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Alloh menerangkan ayat-ayat-NYA kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al – Baqoroh (2): 219)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 17 January 2011 in Hadits, Islam

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s